Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-02, KIO 2549/19 premium

Sygn. akt: KIO 2549/19 WYROK z dnia 2 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 2 stycznia 2020r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 grudnia 2019r. przez wykonawcę D... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A przy udziale wykonawcy P... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 2549/19 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzyć czynność badania i oceny oferty wykonawcy P... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...) i dokonać czynności odrzucenia oferty tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na brak wskazania w ofercie modelu telefonu bezprzewodowego DECT mimo żądania zamawiającego wynikającego z treści działu XII pkt. 4 siwz oraz treści załącznika nr 2.1. do siwz, w pozostałym zakresie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zobowiązanie w oryginale czy kopii?

1   -   spełnia wszystkie wymagania techniczne zawarte w szczegółowy opisie przedmiotu zamówienia. Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia

2   -   Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu zamówienia do zobowiązania wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ

3   -   wypełnionym i podpisanym przez Wykonawcę - w formie oryginału. 2. Złożona oferta powinna zawierać

+306 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28