Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-17, KIO 2658/19 premium

Sygn. akt: KIO 2658/19 WYROK z dnia 17 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2019 r. przez P(1)... Sp. z o. o. z siedzibą w S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: E(1)... z siedzibą w W., M... z siedziba w W., E(2)... z siedzibą w W. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2658/19 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża P(1)... Sp. z o. o. z siedzibą w S. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez P(1)... Sp. z o. o. z siedzibą w S. tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od P(1)... Sp. z o. o. z siedzibą w S. na rzecz Wojskowego Instytutu Medycznego z siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu ...

Przykładowe fragmenty dla hasła konsorcjum doświadczenie

1   -   o. może legitymować się całym doświadczeniem zdobytym w konsorcjum ponieważ: rzeczywisty udział partnera konsorcjum DOTO Polska Sp. z o

2   -   osobowe pomiędzy liderem i partnerem konsorcjum, pozwalają przyjąć, że spółka DOTO może legitymować się samodzielnie doświadczeniem nabytym w ramach ww. inwestycji

3   -   świetle orzecznictwa możliwość legitymowania się doświadczeniem zdobytym podczas realizacji inwestycji w ramach konsorcjum nie można ograniczać wyłącznie do

+96 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28