Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-30, KIO 99/20 premium

Sygn. akt: KIO 99/20 WYROK z dnia 30 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2020 r. przez R. S. i K. S. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą T... s.c. z siedzibą w W. przy ul. (...) w postępowaniu, w którym zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą przy Placu Bankowym 3/5 (00-950 Warszawa) w imieniu, którego działa Zarząd Zieleni m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Hożej 13a (00-528 Warszawa) orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża R. S. i K. S. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą T... s.c. z siedzibą w W. i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez ww. wykonawców tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od R. S. i K. S. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą T... s.c. z siedzibą w W. na rzecz zamawiającego - Miasta Stołecznego Warszawy w imieniu, którego działa Zarząd Zieleni m. st. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena opcji

1   -   postępowaniu mamy do czynienia z rażąco niską ceną, zaoferowaną przez któregoś z wykonawców

2   -   odwołanie wskazywał na rozbieżności pomiędzy ceną wybraną za prawo opcji a średnią arytmetyczną cen wszystkich ofert za prawo opcji. W tej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza jasno stwierdziła, że Cena za prawo opcji nie jest z pewnością ceną "całkowitą" za wykonanie przedmiotu zamówienia

3   -   nie zamieścił miejsca na podanie ceny za prawo opcji, jednak mając na uwadze powyższe

+51 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28