[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Bydgoszczy – 2019

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Bydgoszczy SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz ( spr ) Sędziowie sędzia WSA Jarosław Wichrowski asesor WSA Katarzyna Korycka Protokolant starszy sekretarz sądowy Ewa Majchrzak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2019r. sprawy ze skargi D. Z. na decyzję Inne z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Inne z dnia [...] października 2017 roku, 2. zasądza od Inne na rzecz D. Z. kwotę [...]([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. UZASADNIENIE D. Z., zwany dalej: "skarżącym", wnioskiem z dnia [...].05.2017r. zwrócił się do Miejskiego Zarządu Dróg w T., o umożliwienie wglądu w akta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę ul. [...] w T., o nr sprawy: [...]. W odpowiedzi na wniosek, pismem z dnia [...].05.2017r. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w T. , zwanego również - organem, poinformował skarżącego o możliwości dokonania wglądu w ww. akta, jednocześnie zastrzegając, że udostępnieniu podlega ta część załączników, która nie została skutecznie zastrzeżona, jako tajemnica ...

Przykładowe fragmenty dla hasła obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   w celu ustalenia, czy zaoferowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, zostali wezwani wykonawcy: 1) [...] Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, a mianowicie dnia [...].11.2016r. Po przeanalizowaniu złożonych wyjaśnień oraz załączonych do nich dowodów, komisja przetargowa zarekomendowała zamawiającemu odtajnienie wyjaśnień w części, tj. treści pisma ( wyjaśnień) za wyjątkiem danych zawierających informacje o dostawcach oraz załączonych do wyjaśnień ofert dostawców. Odtajnienie nastąpiło [...].12

2   -   Wnioskodawca żądał od organu dostępu do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny złożonych przez [...] oraz Przedsiębiorstwo [...] w

3   -   informację, jak również odniósł się do podnoszonych przez odwołującego bezpodstawnych tez, jakoby wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny dzieliły się na uzasadnienia i właściwe wyjaśnienia. Odnosząc się do stanowiska skarżącego wyrażonego w piśmie

+206 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28