Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-22, KIO 15/20 premium

Sygn. akt: KIO 15/20 WYROK z dnia 22 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...) oraz W(2)... Sp. z o.o. z siedzibą w D. przy ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 94 (00-807 Warszawa) przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: S... Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w G. przy ul. (...) oraz O... Sp. z o.o. z siedzibą w G. przy ul. (...), zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w K. oraz W(2)... Sp. z o.o. z siedzibą w D. i zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez ww. wykonawców tytułem wpisu od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podpis elektroniczny

1   -   niespełna 4 godziny proces weryfikacji podpisu elektronicznego wykonawcy Energotest Diagnosztikai és Automatizalasi

2   -   komponentu służącego do weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych, a nie z powodu wadliwości samego podpisu złożonego w przez ten podmiot

3   -   grupy podmiotów (posługujących się kwalifikowanym podpisem elektronicznym innego dostawcy). Mając na uwadze

+96 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28