Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-17, KIO 2668/19 premium

Sygn. akt KIO 2668/19 WYROK z dnia 17 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie 15 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 30 grudnia 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: S... sp. z o.o. z siedzibą w K., 3... S.P.A. z siedzibą w R. (Włochy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz świadczenie nadzorów autorskich i innych usług wynikających z Umowy, dla zadania pod nazwą: "Budowa Centrum Muzyki" w oparciu o koncepcję urbanistyczno-architektoniczną wybraną przez sąd konkursowy w konkursie ogłoszonym przez Województwo Małopolskie oraz Gminę Miejską Kraków - wykonanie projektu przez wybranego Uczestnika Konkursu" (nr postępowania IS.1.272.2.2019) prowadzonym wspólnie przez zamawiających: Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną tytułem wpisu od odwołania. Stosownie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28