Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-09, KIO 2564/19 premium

Sygn. akt KIO 2564/19 WYROK z dnia 9 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 grudnia 2019 r. przez Odwołującego - wykonawcę P... sp. z o.o. z siedzibą w S., w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - M. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z... w W., M. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą M(1)... w M., R. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F(1)... w W., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podatek VAT gazy medyczne

1   -   kosztorysowej robót dotyczących instalacji wewnętrznej gazów medycznych bez podatku VAT wynosi 360.555,05 zł

2   -   jedynie zakres związany z instalacją gazów medycznych zgodnie z przepisami podatkowymi mógł być objęty 8% stawką VAT. Przedmiot zamówienia nie obejmuje żadnych innych wyrobów medycznych czy innych towarów lub usług objętych obniżoną stawką VAT. Konsorcjum składając ofertę zastosowało wszystkie

3   -   potwierdzają, że stosowanie obniżonej stawki podatku od towarów i usług dla instalacji gazów medycznych jest jego stałą praktyką w

+192 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28