Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-17, KIO 2674/19 premium

Sygn. akt: KIO 2674/19 WYROK z dnia 17 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 30 grudnia 2019 r. przez Wykonawcę I... Sp. z o.o. (ul. (...), K.) w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie (ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów) orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego I... Sp. z o.o. (ul. (...), K.) i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego I... Sp. z o.o. (ul. (...), K.) tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego I... Sp. z o.o. (ul. (...), K.) na rzecz Zamawiającego Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie (ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów) kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła kryterium potwierdzane certyfikatem ISO

1   -   Pzp poprzez wprowadzenie jako pozacenowego kryterium oceny ofert - kryterium odnoszącego się do właściwości wykonawcy tj. certyfikatu ISO 9001. Odwołujący wniósł o dokonanie

2   -   zakresie" na: "wykonawca posiada aktualny certyfikat Gwarant Czystości i Higieny lub równoważny". W ocenie Odwołującego kryterium oceny ofert - posiadanie certyfikatu ISO sprzeczne jest z art. 91 ust. 3 Pzp Takie kryterium stanowi przyznawanie punktów za wiarygodność wykonawcy. Certyfikat ISO potwierdza nic innego jak wdrożenie

3   -   wskazała na brak możliwości ustalenia kryteriów odnoszących się do posiadania przez wykonawców certyfikatów z serii ISO 9001 lub 1400. Odwołujący zaproponował, aby kryterium oceny ofert - posiadanie certyfikatu ISO 9001 lub równoważnego zastąpić kryterium - posiadanie certyfikatu Gwarant Czystości i Higieny lub posiadanie certyfikatu równoważnego, który nie odnosi się

+56 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28