Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2019-12-20, XXIII Ga 1808/19 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1808/19 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska Sędziowie:SO Alicja Dziekańska SO Paweł Kieta po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego Skarb Państwa - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla (...) W. w W. odwołującego E. S. na skutek skargi odwołującego E. S. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 września 2019 r., sygn. akt KIO 1722/19 postanawia: odrzucić skargę. Alicja Dziekańska Monika Skalska Paweł Kieta Sygn. akt XXIII Ga 1808/19 UZASADNIENIE Skarżąca E. S. pismem z dnia 9 października 2019 r., nadanym przesyłką pocztową, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniosła skargę od wyroku Krajowej Izby z dnia 18 września 2019 r., sygn. akt KIO 1722/19, doręczonego skarżącej w dniu 2 października 2019 r. (k. 110). Zarządzeniem z dnia 22 października 2019 roku skarżąca została wezwana na podstawie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 198a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wskazanie wartości przedmiotu ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28