Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-14, KIO 2603/19 premium

Sygn. akt: KIO 2603/19 WYROK z dnia 14 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Z... S.A. z siedzibą we W. w postępowaniu prowadzonym przez ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia E(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w G. oraz P... Sp. z o.o. z siedzibą w O. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 2603/19 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - wykonawcę Z... S.A. z siedzibą we W. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Zamawiającego - ENERGA - OPERATOR S.A. z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła unieważnienie postępowania przez problemy ze złożeniem oferty

1   -   6 ustawy Pzp poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania w sytuacji powzięcia informacji, iż Odwołujący nie miał możliwości złożenia oferty wobec problemów technicznych nie leżących po jego

2   -   dopuszczalne zaniechanie dokonania czynności weryfikacyjnych przez Zamawiającego. W opinii UZP wskazuje, że jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających okaże się, że przyczyny nieprawidłowego działania wywołane są problemami technicznymi w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, winien on postępowanie unieważnić, z uwagi na fakt, iż uniemożliwienie złożenia oferty zainteresowanemu wykonawcy powoduje obarczenie postępowania niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

3   -   tu efekt w postaci niemożności złożenia oferty." Wobec powyższego Izba uznała, iż uniemożliwienie - wskutek problemów technicznych związanych z platformą zakupową udostępnioną przez Zamawiającego -złożenia oferty zainteresowanemu wykonawcy, którego oferta mogła potencjalnie zostać wybrana jako najkorzystniejsza, powoduje obarczenie postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

+181 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28