Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-15, KIO 2659/19 premium

Sygn. akt: KIO 2659/19 WYROK z dnia 15 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2019 r. przez wykonawcę E(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w O. przy ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 (53-633 Wrocław) przy udziale wykonawcy E(2)... S.A. z siedzibą we W. przy ul. (...), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy E(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w O. oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty ww. wykonawcy; 2. Kosztami postępowania obciąża w 1/2 zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz w 1/2 wykonawcę - E(2)... S.A. z siedzibą we W., który wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i: 2.1. zalicza na poczet kosztów ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 36a ust. 2"

1   -   art. 22 ust. 4 oraz art. 36a ust. 2 pkt 1 Pzp. Natomiast to

2   -   a ust. 4 Pzp oraz art. 36a ust. 2 pkt 1 Pzp. Jeśli chodzi

3   -   a ust. 4 Pzp oraz art. 36a ust. 2 pkt 1 Pzp, stanowią transpozycję

+11 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28