Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-07, KIO 2547/19 premium

Sygn. akt: KIO 2547/19 WYROK z dnia 7 stycznia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 grudnia 2019 roku przez wykonawcę: P... Sp. z o.o. z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę Nieporęt z siedzibą w Nieporęcie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: M(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w W., E... Sp. z o.o. z siedzibą w W., zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża P... Sp. z o.o. z siedzibą w W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego P... Sp. z o.o. z siedzibą w W. tytułem wpisu od odwołania 2.2. zasądza od Odwołującego - P... Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz Zamawiającego Gminy Nieporęt, z siedzibą w Nieporęcie kwotę w wysokości 3 600 zł 00 gr (słownie: trzech tysięcy sześciuset złotych 00/100 groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego Stosownie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła ucpg regionalna

1   -   przekazywane mają być bezpośrednio do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

2   -   co odnosi się do pojęcia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

3   -   stycznia 2020 roku pod pojęciem regionalnej instalacji rozumieć należy instalację komunalną

+4 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28