Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-12-05, KIO 2363/19 premium

Sygn. akt: KIO 2363/19 WYROK z dnia 5 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 listopada 2019 r. przez wykonawcę Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Politraffic sp. z o.o. w Warszawie, Biura Inżynierii Transportu - Pracownie Projektowe C. & K. sp. j. w Poznaniu oraz R. B. prowadzącego w Warszawie działalność gospodarczą pod nazwą R. B. NOWX22, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. w Warszawie na ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podpis elektroniczny

1   -   na tejże platformie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliki stanowiące jego ofertę. Łącznie

2   -   się na próbie wyświetlenia kontrolki podpisu elektronicznego Szafir. Kontrolka ta nie uruchomiła

3   -   nie przeprowadził fakultatywnej procedury weryfikacji podpisu elektronicznego na platformie. Zgodnie ze zrzutami z ekranu funkcji "sprawdź podpis" złożonymi przez przystępującego, procedura ta

+47 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28