Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2019-11-04, XXIII Ga 1257/19 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1257/19 POSTANOWIENIE Dnia 04 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Wiktor Piber (sprawozdawca) Sędziowie: SO Alicja Dziekańska SO Monika Skalska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 04 listopada 2019 r., w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi Zamawiającego: Skarbu Państwa - Prokuratura Krajowa z siedzibą w W. przy udziale Odwołującego (...) spółki jawnej B. W. w J. w przedmiocie skargi Zamawiającego w zakresie pkt. 2 postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 28 czerwca 2019 r. (sygn. akt KIO (...)) postanawia: oddalić skargę. SSO Alicja Dziekańska SSO Wiktor Piber SSO Monika Skalska Sygn. akt XXIII Ga 1257/19 UZASADNIENIE Zaskarżonym punktem 2 postanowienia z dnia 28 czerwca 2019 r., KIO nakazała zwrócić z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych, na rzecz Odwołującego 90% uiszczonego wpisu. Jednocześnie jednak Izba nie uwzględniła wniosku Zamawiającego, aby zasądzić koszty wynagrodzenia jego pełnomocnika. KIO wskazała, iż nie zaistniały przesłanki z § 5 ust. 1 pkt 3b Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28