Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-12-30, KIO 2537/19 premium

Sygn. akt: KIO 2537/19 WYROK z dnia 30 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2019 r. przez wykonawcę C... S.A. z siedzibą w W. przy ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Komendę Główną Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150 (02-624 Warszawa) przy udziale wykonawcy I(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy ul. (...), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania odtajnienia treści wyjaśnień odnoszących się do rażąco niskiej ceny złożonych przez I(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w W., mimo tego że nie stanowiły one tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ww. wykonawca nie wykazał spełnienia wszystkich przesłanek uprawniających do zastrzeżenia informacji w toku postępowania i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności z dnia 3 grudnia 2019 r polegającej na wyborze w zakresie zadania nr 1 jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy I(1)... Sp. z o.o. z siedzibą w W., a w ramach powtórzonych ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28