Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2019-01-29, XXIII Ga 1229/18 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1229/18 POSTANOWIENIE Dnia 29 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska (spr.) Sędziowie: SO Anna Gałas SO Andrzej Kubica Protokolant: Sekr. Sąd. Arkadiusz Bogusz po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Skarbu Państwa - G... w W. odwołującego E... spółki akcyjnej w W. przystępującego po stronie zamawiającego L... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przystępującego po stronie odwołującego T... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na skutek skargi zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 maja 2018 r., sygn. akt KIO 819/18 postanawia: I. umorzyć postępowanie, II. zasądzić od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na rzecz E... spółki akcyjnej w W. 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. SSO Anna Gałas SSO Alicja Dziekańska Andrzej Kubica Sygn. akt XXIII Ga 1229/18 UZASADNIENIE Skarb Państwa - G... w W. wniósł skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 maja 2018r. sygn. akt KIO 819/18, wnosząc o zmianę ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28