Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-12-05, KIO 2366/19 premium

Sygn. akt KIO 2366/19 WYROK z dnia 5 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Daniel Konicz Emil Kuriata Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie 4 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 24 listopada 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P(1)... S.A. z siedzibą w K., P(2)... sp. z o.o. z siedzibą w S., I... S.A. z siedzibą w R. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator-Medyka odc. Przemyśl-Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi (nr postępowania O.RZ.D-3.24411.15.2019) prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przy udziale wykonawcy: E... S.A. z siedzibą w B. - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie odrzucenia oferty złożonej przez Odwołującego oraz uwzględnienie tej oferty przy dokonywaniu kolejnych czynności w prowadzonym postępowaniu. 2. Kosztami postępowania obciąża...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28