Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-12-12, KIO 2418/19 premium

Sygn. akt KIO 2418/19 WYROK z dnia 12 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2019 r. przez Odwołującego - wykonawcę P... sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w J., w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Sokołów Małopolski, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp; 1.2. powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę w łącznej wysokości 18.600,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego w postaci wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium w formie kopii

1   -   uwagi na brak możliwość wystawienia wadium w formie elektronicznej firma wystawia gwarancje ubezpieczeniowe jedynie w formie pisemnej. Jednocześnie, jak wynika z

2   -   orzeczenia KIO wskazujące na wadliwość wadium wniesionego w formie kopii złożonej wraz z ofertą, miały

3   -   publicznych Zamawiający odrzuca ofertę, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. Wykonawca składając swoją ofertę musi zadbać o wniesienie zabezpieczenia w prawidłowej wysokości i formie. Zgodnie z 12.6. SIWZ "W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga

+91 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28