Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-11-22, KIO 2262/19 premium

Sygn. akt KIO 2262/19 WYROK z dnia 22 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie 20 listopada 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 7 listopada 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Z... sp. z o.o. z siedzibą w Ś. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce (nr postępowania 21/JRP/PZ/2019) prowadzonym przez zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Sanikom" sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: I... sp. z o.o. z siedzibą w B., F(1)... sp. z o.o. z siedzibą w B., F(2)... S.A. S.K.A. z siedzibą w Z. - zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu odrzucenie oferty złożonej wspólnie przez I... sp. z o.o. z siedzibą w B., F(1)... sp. z o.o. z siedzibą w B., F(2)... S.A. S.K.A. z siedzibą w Z. z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy. 2. Kosztami postępowania obciąża Przystępującego i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20000 zł 00 gr (...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28