Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-02, KIO/KU 46/19

Sygn. akt KIO/KU 46/19 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 2 lipca 2019 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego: Toruńskie Wodociągi Spółka z o.o., ul. Rybaki 31/55, 87-100 Toruń dotyczących informacji o wyniku kontroli doraźnej znak KU/57/19/DKZP w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: rozdział kanalizacji ogólnospławnej - budowa kolektora K-I w ul. Chrobrego w Toruniu Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Członkowie: Justyna Tomkowska Agnieszka Trojanowska wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zamawiającego do naruszeń wskazanych w Informacji o wyniku kontroli doraźnej uznaje za uzasadnione w odniesieniu do naruszeń wskazanych w pkt 2 Informacji o wyniku kontroli uprzedniej, tj. w zakresie art. 85 ust. 4 oraz art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w pkt 3 tej Informacji, tj. w odniesieniu do art. 41 pkt 11 oraz art. 11 ust. 7 w związku z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaś w zakresie pkt 1 Informacji o wyniku kontroli uprzedniej, tj. w odniesieniu do art. art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych uznaje je za nieuzasadnione. UZASADNIENIE do uchwały ...

Przykładowe fragmenty dla hasła termin związani ofertą oraz wadium

1   -   mogło wskazywać, że niewniesienie nowego wadium będzie skutkowało odrzuceniem oferty Konsorcjum. Jednak samo unieważnienie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej nie jest przesłanką do wezwania wykonawcy do przedłużenia terminu ważności wadium lub przedłożenia nowego wadium na okres związania ofertą. Ustawa Pzp przewiduje, że Zamawiający

2   -   związku z unieważnieniem czynności wyboru oferty najkorzystniejszej postanowił wezwać Konsorcjum do przedłużenia terminu związania ofertą lub do wniesienia nowego wadium. Jednocześnie zamawiający powołując się na

3   -   wynika, że na wykonawcy, którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza nie ciąży obowiązek zabezpieczenia oferty wadium na przedłużony termin związania ofertą. Co z w połączeniu z faktem, że ciągłość zabezpieczenia oferty wadium i tak została przerwana oraz treść art. 46 ust. 3

+294 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28