Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-11-27, KIO 2294/19

Sygn. akt KIO 2294/19 WYROK z dnia 27 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 listopada 2019 r. przez wykonawcę: Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach; orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy) obciąża wykonawcę: Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. Przewodniczący: ................................. Sygn. akt KIO 2294/19 UZASADNIENIE Komenda Wojewódzka Policji w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zapisy siwz powinny być interpretowane na korzyść wykonawcy

1   -   sądów powszechnych, tego rodzaju niespójność zapisów SIWZ czy ewentualne wątpliwości interpretacyjne powinny być rozstrzygane na korzyść wykonawców. Z niejednoznacznych zapisów SIWZ nie można wyciągać wobec wykonawców negatywnych konsekwencji (por. np. wyroki

2   -   5, ani też żaden inny zapis SIWZ. Zastosowanie zasady rozstrzygania ewentualnych wątpliwości na korzyść wykonawców i niewyciągania wobec nich negatywnych

3   -   cenowego, w postaci odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zapisu tego nie sposób interpretować, jak chce tego odwołujący, który

+142 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28