Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-11-26, KIO 2270/19 premium

Sygn. akt: KIO 2270/19 WYROK z dnia 26 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 listopada 2019 r. przez wykonawcę PLATON Zarządzanie i Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - wykonawcę PLATON Zarządzanie i Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - wykonawcę PLATON Zarządzanie i Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ................................... Sygn. akt: KIO 2270/19 U z a s a d n i e n i e ...

Przykładowe fragmenty dla hasła dokumenty poświadczony notarialnie w wersji elektronicznej

1   -   781 § 1 KC do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z perspektywy "technicznej", zeskanowanie dokumentów JEDZ pierwotnie wytworzonych w postaci papierowej, tj. przekształcenie ich w postać elektroniczną tworzy dokument elektroniczny. Należy więc uznać, iż tak przygotowane dokumenty elektroniczne poświadczone notarialnie i w takiej formie przedłożone zamawiającemu spełniają wymagania określone w art. 10a ust. 5

2   -   przekazane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej nie zostały one złożone prawidłowo, gdyż dokumenty te stanowią kopię oryginalnych JEDZ w formie pisemnej, poświadczone za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej przez notariusza na podstawie art

3   -   o notariacie, wskazując, że "czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego". Stąd też zaprezentowano w ww. wyroku pogląd, iż "(...)pełnomocnictwo, którego udzielono wyłącznie w formie pisemnej, będzie mogło być przedstawione zamawiającemu w formie elektronicznego poświadczenia zgodności kopii z okazanym dokumentem pełnomocnictwa sporządzonego stosownie do przepisów

+270 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28