Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-11-07, KIO 2161/19 premium

Sygn. akt: KIO 2161/19 WYROK z dnia 7 listopada 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 października 2019 roku przez wykonawcę Odwołującego Bluebrain Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie z siedzibą w Chorzowie przy udziale wykonawcy A. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A. M. PHU "AVI SYSTEM" z siedzibą w Wałbrzychu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego Bluebrain Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie i a) zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego Bluebrain Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie tytułem wpisu od odwołania, b) zasądza od Odwołującego - Bluebrain Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie na rzecz Zamawiającego: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie z siedzibą w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy

1   -   realizacją naliczone zostały kary umowne przez Izbę Skarbową w Katowicach na wykonawcę, to jednocześnie nie można uznać, że podwykonawca realizował je należycie. Z tego powodu złożona referencja wystawiona przez Printnonstop, od początku nie była wiarygodna, gdyż nie była wystawiona przez odbiorcę usługi, a Zamawiający w

2   -   innym zamówieniu, które wykonywał jako podwykonawca (tak wyrok KIO 2394/13). Referencje dla podwykonawcy może wystawić zarówno generalny wykonawca, jak i zamawiający. Stanowisko to

3   -   się również, że inwestor może wystawić referencje także podwykonawcy, o ile posiada wiedzę co do faktu należytego wykonania przez niego odpowiedniej części zamówienia. Wykonawca ma prawo potwierdzić należyte wykonanie usługi, jaką zlecił swemu podwykonawcy. Podmiot, który wykonanie usługi zlecił

+152 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28