Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-11-07, KIO 2161/19 premium

Sygn. akt: KIO 2161/19 WYROK z dnia 7 listopada 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 października 2019 roku przez wykonawcę Odwołującego Bluebrain Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie z siedzibą w Chorzowie przy udziale wykonawcy A. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A. M. PHU "AVI SYSTEM" z siedzibą w Wałbrzychu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego Bluebrain Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie i a) zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego Bluebrain Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie tytułem wpisu od odwołania, b) zasądza od Odwołującego - Bluebrain Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie na rzecz Zamawiającego: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie z siedzibą w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła należyte wykonanie umowy a kary umowne

1   -   że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy, tj. kary umownej. Tym samym fakt naliczenia wykonawcy kar umownych wyklucza uznanie zamówienia objętego tą umową za wykonane należycie. Wykonawca jest przedsiębiorcą i na

2   -   świadczenia tej usługi doszło do nienależytego wykonania umowy i zostały naliczone kary umowne:  listopad 2018 r. - 1.060

3   -   drukujących kierowane były do Wykonawcy. Kary umowne za nienależyte wykonanie umowy również kierowane były do Wykonawcy

+132 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28