Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-11-05, KIO 2130/19 premium

Sygn. akt: KIO 2130/19 WYROK z dnia 5 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 października 2019 r. przez wykonawcę R. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "KAMA" R. R., Mysłakowice, w postępowaniu prowadzonym przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, przy udziale wykonawcy S. R. prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą S. R. Usługi Transportowe Witków zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego wykonawcę R. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMA" R. R., Mysłakowice i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę R. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMA" R. R., Mysłakowice tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zaszyfrowana oferta podpisana podpisem kwalifikowanym

1   -   docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający

2   -   nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 9.2.3. Wszelkie

3   -   w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je

+150 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28