Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-11-06, KIO 2121/19 premium

Sygn. akt KIO 2121/19 WYROK z dnia 6 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Andrzej Niwicki Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 października 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Eksametr Sp. z o.o. (lider); Miliarium Sp. z o.o.; Schüessler-Plan Ingenieurgesellschaft MBH z siedzibą lidera w Warszawie; w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego postępowanie prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie; przy udziale wykonawcy: ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego; przy udziale wykonawcy: PROKOM Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy) obciąża ...

Przykładowe fragmenty dla hasła faktura jako dowód należytego wykonania

1   -   linii teletechnicznych, kanału technologicznego. Jednocześnie jako dowód, określający rzekomo, że powyższa usługa została wykonana należycie, Prokom przedłożył zamawiającemu protokół odbioru

2   -   niż referencje dokumenty, mające wykazywać należyte wykonanie usług, jako dokumenty, które wydawane są w

3   -   sprawy, wobec nieprzedłożenia przez Prokom dowodów na należyte wykonanie usługi wskazanej w wykazie usług

+67 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28