Wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku z dnia 2019-11-13, I SA/Bk 510/19 premium

I SA/Bk 510/19 - Wyrok WSA w Białymstoku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (spr.), Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, sędzia, WSA Andrzej Melezini, Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 13 listopada 2019 r. sprawy ze skargi A. w Ł. na decyzję Zarządu Województwa P. z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania przypadającej do zwrotu oddala skargę UZASADNIENIE Decyzją z dnia [...] kwietnia 2019 r., nr RPOWP/1/2019 Wojewódzki Urząd Pracy w B. - Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa P. na lata 2014-2020 (dalej: IP RPOWP) określił kwotę zobowiązania w wysokości 36.376,56 zł przypadającą do zwrotu od Beneficjenta - A. Spółka Akcyjna w Ł. z siedzibą w Ł. przy ul. [...], wypłaconą w związku z realizacją Projektu pt. "Z.'' (dalej jako: Projekt) na podstawie Umowy o dofinansowanie nr [...] z dnia [...] marca 2017 r., zwanej dalej Umową, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rzecz Beneficjenta do dnia zwrotu. W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28