Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2019-06-07, I CSK 276/18

Sygn. akt I CSK 276/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa "A." S.A. we W. i ,,N." S.A. we W. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu [...] Szpitalowi Klinicznemu w W. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 7 czerwca 2019 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]. z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt V ACa [...], 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od Samodzielnego Publicznego [...] Szpitala Klinicznego w W. na rzecz ,,N." S.A. we W. kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Powodowie A. S.A. we W. i ,,N." S.A. we W. wnieśli o zasądzenie od Samodzielnego Publicznego [...] Szpitala Klinicznego w W. na rzecz powoda ,,N." S.A. we W. kwoty 84.491,56 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, a ewentualnie o zasądzenie od Samodzielnego Publicznego [...] Szpitala Klinicznego w W. na rzecz A. S.A. we W. kwoty 84.491,56 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu. W sprzeciwie od nakazu zapłaty z 21 października 2015 r. pozwany Samodzielny Publiczny [...] Szpital Kliniczny w W. wniósł o ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zmiana umowy przed jej zawarciem

1   -   pozwanemu wszystkie dokumenty objaśniające łączące ich relacje, w tym także umowę konsorcjum. Pozwany zdecydował się zawrzeć z powodami umowę znając zakres ich wzajemnych uprawnień jako stron umowy konsorcjum i wiedząc, że spółką

2   -   co otworzyłoby powodom możliwość poddania jego stanowiska kontroli zanim związali się umową i spełnili swoje zobowiązania zaciągnięte przez jej zawarcie. Z przytoczonych przepisów art. 7

3   -   p.z.p) i następnie zawarcie z nimi umowy, czyni tych przedsiębiorców wspólnie wierzycielami zakładu opieki zdrowotnej. Zawarcie pomiędzy nimi umowy o współpracę, do której zamawiający miał dostęp przed wyłonieniem wykonawcy i zawarciem z nim umowy, nie jest czynnością prowadzącą do zmiany wierzyciela w rozumieniu art. 54

+139 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28