Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-11-15, KIO 2090/19 premium

Sygn. akt KIO 2090/19 WYROK z dnia 15 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Emil Kuriata Daniel Konicz Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie 14 listopada 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 17 października 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Valard Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Olmex S.A. z siedzibą w Wójtowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa stacji 400/110 kV Pasikurowice w związku z wprowadzeniem linii 400 kV i wymianą transformatora 400/110 kV (nr postępowania 2019/WNP-0096 11:14 23.10.2019) prowadzonym przez zamawiającego: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy udziale wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła doświadczenie zdobyte w konsorcjum

1   -   Dobrzeń, Elbud wykonywał te prace w ramach konsorcjum, którego był liderem, jednakże ewentualne wątpliwości co do faktycznie zdobytego doświadczenia winien mieć nie Odwołujący, lecz

2   -   że wykonawca powołujący się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum musiał w jego ramach bezpośrednio wykonywać cały

3   -   uwagi na jego faktyczny udział w zarządzaniu kontraktem i sprawami konsorcjum, miał prawo powoływać się na doświadczenie konsorcjum zdobyte dzięki wykonaniu tych robót budowalnych. Z kolei w wyroku z 21 grudnia 2018

+210 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28