Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2019-11-12, XXIII Ga 1041/19 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1041/19 POSTANOWIENIE Dnia 12 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Monika Skalska Sędziowie: SO Alicja Dziekańska SO Paweł Kieta po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. odwołującego: (...) spółki akcyjnej w K. przystępującego po stronie zamawiającego: (...) spółki akcyjnej w R. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt (...) postanawia: 1. umorzyć postępowanie wywołane skargą; 2. zwrócić skarżącemu (...) spółce akcyjnej w K. ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 37 500,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) tytułem połowy opłaty od skargi. Alicja Dziekańska Monika Skalska Paweł Kieta Sygn. akt XXIII Ga 1041/19 UZASADNIENIE Skarżący w piśmie z dnia 12 listopada 2019 r. cofnął skargę, która została uprzednio opłacona w przepisanym terminie w kwocie 75 000 zł. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Zgodnie z art. 198a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28