Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-11-14, KIO 2168/19 premium

sygn. akt: KIO 2168/19 WYROK z dnia 14 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Jan Kuzawiński Luiza Łamejko Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2019 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 października 2019 r. przez wykonawcę K. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą E(1)..., ul. (...); W., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53; 00-874 Warszawa, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. B. i P. K., działających jako wspólnicy spółki cywilnej E(2)... s.c. z siedzibą w W., ul. (...); W., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zadaniach nr 2, 3 i 4, odrzucenie oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. B. i P. K., działających jako wspólnicy spółki cywilnej E(2)... s.c. z siedzibą w W., ul. (...); W. w zadaniach 2, 3 i 4, ponowną ocenę ofert w zadaniach 2, 3 i 4. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Skarb ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28