Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-09-04, KIO 1796/19 premium

Sygn. akt: KIO 1796/19 WYROK z dnia 4 września 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 września 2019 r. przez wykonawcę Betonox Construction Sopot spółka akcyjna spółka komandytowa w Sopocie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Erekta Budownictwo Specjalistyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i K. P., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Interiors K. P., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie w zakresie wszystkich zarzutów nieuwzględnionych przez zamawiającego. Umarza postępowanie w zakresie zarzutów naruszenia art. 26 ust. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych w odniesieniu do środków finansowych i wykazu osób. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Betonox Construction Sopot spółka akcyjna spółka komandytowa w Sopocie i...

Przykładowe fragmenty dla hasła zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale

1   -   lub oświadczenia za zgodność z oryginałem." Wobec powyższego zdaniem Odwołującego zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez A. Z. nie spełnia wymogów w przedmiocie formy. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno zostać złożone w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisanym kwalifikowanym podpisem

2   -   i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu. Rozporządzenie nie odwołuje się wprost do zobowiązań podmiotów trzecich w zakresie udostępnianych zasobów, a zatem winno zostać złożone w oryginale. Odwołujący zauważał, że zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych, jak i poglądów wyrażonych w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, winno

3   -   ustawy nie przewidują możliwości przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów w elektronicznej kopii dokumentu. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno zostać złożone w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisanym kwalifikowanym podpisem

+473 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28