Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-09-04, KIO 1796/19 premium

Sygn. akt: KIO 1796/19 WYROK z dnia 4 września 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 września 2019 r. przez wykonawcę Betonox Construction Sopot spółka akcyjna spółka komandytowa w Sopocie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Erekta Budownictwo Specjalistyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i K. P., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Interiors K. P., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie w zakresie wszystkich zarzutów nieuwzględnionych przez zamawiającego. Umarza postępowanie w zakresie zarzutów naruszenia art. 26 ust. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych w odniesieniu do środków finansowych i wykazu osób. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Betonox Construction Sopot spółka akcyjna spółka komandytowa w Sopocie i...

Przykładowe fragmenty dla hasła w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 były nieaktualne na dzień złożenia

1   -   oświadczenie, że wszystkie oświadczenia zawarte w JEDZ potwierdzają stan na dzień składania ofert, jak i na dzień składania samego oświadczenia oraz, że były i pozostają dalej aktualne. Jedynie takie oświadczenie złożone przez wykonawcę uczestniczącego w postępowaniu w związku z wezwaniem do uzupełnienia dokumentu JEDZ w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych winno w świetle art. 25a Prawa zamówień publicznych

2   -   takiej treści mogłoby zostać ewentualnie złożone przez Konsorcjum w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. W momencie, w którym bezskutecznie upłynął termin na złożenie informacji z KRK dla B. W., Konsorcjum uchybiło terminowi. Przedłożenie przez Konsorcjum Erekta w dniu 4 i 5 września 2019

3   -   był zobowiązany do przedłożenia informacji z KRK dla Pani B. W. gdyż nie była ona członkiem zarządu. Złożone w postępowaniu po tej dacie dokumenty dotyczące niekaralności Pani B. W. nie podlegają ocenie. Po dniu 22 sierpnia 2019 r. nie istniała zatem możliwość przedstawienia aktualnego dokumentu dla tej osoby (dokument dotyczyłby bowiem osoby, która w tej dacie nie była członkiem zarządu, a zatem dotyczyłby nieaktualnego stanu prawnego). Zamawiający podkreślał, że dokumenty składane w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych mają być aktualne na dzień ich złożenia. Spełnienie warunków w okresie przed tą datą potwierdza natomiast oświadczenie zawarte w JEDZ. Odnośnie zarzutu, że tylko posiadając stosowne dokumenty urzędowe w postaci informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące członków

+401 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28