Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-10-31, KIO 2050/19 premium

Sygn. akt: KIO 2050/19 WYROK z dnia 31 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 28 października 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 października 2019r. przez wykonawcę D... Spółka Akcyjna z siedzibą w W., Al. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 przy udziale wykonawcy P... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 2050/19 po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w części V i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z udziału w postępowaniu i uznania jego oferty za odrzuconą, zobowiązuje do poprawienia innej omyłki w trybie art 87 ust. 2 pkt 3 w formularzu ofertowym odwołującego w zakresie certyfikatu EPEAT GOLD dla producentów oferowanych monitorów w pkt. 9 przez skreślenie słów "posiadają" i odznaczenie słów "nie posiadają"; powtórzenia czynności badania i oceny ofert, 2. Kosztami postępowania obciąża P... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., (...) i: 2.1 zalicza ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28