Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-09-24, KIO 1761/19 premium

Sygn. akt: KIO 1761/19 WYROK z dnia 24 września 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 września 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Grupa G. - Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, Pol-Tax 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Ecovis System Rewident Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie: unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, powtórzenia czynności badania i oceny ofert; 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego, i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2.zasądza od Zamawiającego - Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert

1   -   podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ppkt 12). Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie mógł skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (ppkt 15). Izba zważyła, co

2   -   co do formy i treści pełnomocnictwo, które powinno potwierdzać istnienie umocowania do złożenia oferty na dzień wyznaczony jako termin składania ofert w Postępowaniu. Tymczasem z treści uzupełnionego przez wykonawcę KPMG pełnomocnictwa, złożonego w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym elektronicznym, to nie

3   -   ustawy Pzp do uzupełnienia informacji z KRK dla ww. członka zarządu. To, że zaświadczenie z KRK zostało wystawione po terminie składania ofert, w sytuacji braku wykazania, że

+192 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28