Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2019-09-13, XIX Ga 953/19 premium

Sygn. akt XIX Ga 953/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: || SSO Piotr Semper (spr.) || Sędziowie: || SO Dariusz Chrapoński || || SR (del.) Magdalena Grabowska || Protokolant: || Dominika Idzikowska || po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2019 r. w K. sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z odwołania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum): (...) (...) w (...), T., (...) przeciwko zamawiającemu S. P.-(...), prowadzącemu postępowanie poprzez (...) w W. Oddział w K. przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum): (...) S. w Ł. i (...) R. 14th (...) Co. Ltd, J., (...), którzy przystąpili do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego oraz przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum): M. (...) w S., (...) (...) w K. oraz P. (...) "(...)" w K., (...), którzy przystąpili do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego na skutek skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum): M. S. A. w S., (...) (...) w K. oraz (...) "(...)" w K., (...) na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO (...) 1. zmienia zaskarżony wyrok: a. w pkt 1 w ten sposób, że oddala odwołanie, b. w pkt 3 w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wskazanie postępowania w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie

1   -   wezwania Konsorcjum (...) do uzupełnienia Wykazu Osób z dnia 30 stycznia 2019 r. Dopuszczenie możliwości "poprawienia" dokumentu, którego treść zawiera informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd sanowałoby czynność, która powinna stać się podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania i naruszałoby zasadę równego traktowania

2   -   oferty nie spełniającej warunków udziału w postępowaniu. II Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria

3   -   przychylić się do stanowiska, zgodnie z którym (tak między innymi w sprawie o sygnaturze akt KIO(...)), by można było mówić o istotnym wpływie informacji wprowadzających w błąd na decyzje zamawiającego w postępowaniu, konieczne jest wykazanie, że zamawiający podjąłby na podstawie informacji niewprowadzających w błąd inną decyzję niż na podstawie informacji wprowadzających w błąd. Jak o tym już była o tym mowa, Z. S. (1) spełniał wymagania stawiane osobie dedykowanej dla stanowiska K. R. (...). Informacja w swej istocie w tym zakresie była prawdziwa. Nie była prawdziwa w zakresie, w jakim przywołano argument na potwierdzenie informacji prawdziwej. Rozważając hipotetycznie, trudno przyjąć, aby w J. (...) Konsorcjum (...) pozostawiło niewypełnione pole

+322 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28