Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-10-07, KIO 1818/19 premium

Sygn. akt: KIO 1818/19 WYROK z dnia 07 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Jolanta Markowska Małgorzata Matecka Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawach w dniu 30 września oraz 03 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 16 września 2019r. przez Wykonawcę Z... Sp. z o.o. (ul. (...), P.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (ul. Kolejowa 1,01-217 Warszawa) przy udziale Wykonawcy A... Sp. z o. o. (ul. (...), P.) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża Wykonawcę Z... Sp. z o.o. (ul. (...), P.) i 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego Z... Sp. z o.o. (ul. (...), P.) tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego - Wykonawcy Z... Sp. z o.o. (ul. (...), P.) na rzecz Zamawiającego Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa) kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika...

Przykładowe fragmenty dla hasła zakłócenie konkurencji

1   -   innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o

2   -   wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji?" odpowiedział NIE. Odwołujący wskazał, że

3   -   zakazanego porozumienia, mającego na celu zakłócenie konkurencji, jest przyznaniem się do prawdziwości

+20 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28