Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 2019-08-14, VII Ga 298/19 premium

Sygn. akt VII Ga 298/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: sędzia Beata Gnatowska Sędziowie: Julita Uryga Alicja Dubij Protokolant: Małgorzata Radek po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: 1. zamawiającego - Elektrowni (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. 2. skarżącego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) Spółki Akcyjnej w P. oraz Zakładów (...) Spółki Akcyjnej w R. 3. przeciwnikaskargi - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) Spółki Akcyjnej w K. oraz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na skutek skargi Konsorcjum (...) Spółki Akcyjnej w P. oraz Zakładów (...) Spółki Akcyjnej w R. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 maja 2019 r. wydanego w sprawie KIO 832/19 I. Zmienia wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 maja 2019 r. wydany w sprawie KIO 832/19: a) w pkt. 1 w ten sposób, że nakazuje (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w O. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje dokonanie ponownego badania i oceny ofert, w tym ...

Przykładowe fragmenty dla hasła stwierdza swą niewłaściwość i sprawę według właściwości przekazać do rozpoznania Sądowi Okręgowemu

1   -   wdaniem się w spór co do istoty sprawy podniósł zarzut niewłaściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Białymstoku. W dalszej części odpowiedzi na skargę stwierdził, że skarga wniesiona do sądu niewłaściwego powinna podlegać odrzuceniu. Odnosząc się merytorycznie do argumentacji skarżącego podniósł, że w

2   -   pozasądowy. Kolejno należało odnieść się do podniesionego przez przeciwnika skargi zarzutu niewłaściwości miejscowej tut. Sądu. Zgodnie bowiem z art. 198b ust. 1 PZP Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd okręgowy właściwy dla siedziby albo miejsca

3   -   było jej poprawienie. W ocenie Sądu Okręgowego, w niniejszej sprawie nie ma podstaw do odrzucenia oferty skarżącego. Stwierdzona tzw. inna omyłka nie ma bowiem charakteru nieusuwalnego i możliwe jest jej poprawienie przez

+123 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28