Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-12, KIO 1214/19 premium

Sygn. akt: KIO 1214/19 WYROK z dnia 12 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Norbert Sierakowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. K., J. K. w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. K., J. K. i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. K., J. K. tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. ...................................... Sygn. akt: KIO 1214/19 Uzasadnienie Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo ...

Przykładowe fragmenty dla hasła pełnomocnictwo spółka cywilna

1   -   udziału w postępowaniu wobec nieprzedstawienia pełnomocnictwa do złożenia oferty w imieniu drugiego wspólnika spółki cywilnej, a w konsekwencji niezasadne odrzucenie

2   -   udziału w postępowaniu wobec nieprzedstawienia pełnomocnictwa do złożenia oferty w imieniu drugiego wspólnika spółki cywilnej, a w konsekwencji niezasadne odrzucenie

3   -   sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności spółki. Potwierdza to również fakt składania przez odwołujących pełnomocnictwa udzielonego A. K. do reprezentowania J. K., wspólnika spółki cywilnej działającej pod nazwą MDA Spółka Cywilna A. K. J. K., we

+222 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28