Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-12, KIO 1214/19 premium

Sygn. akt: KIO 1214/19 WYROK z dnia 12 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Norbert Sierakowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. K., J. K. w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. K., J. K. i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. K., J. K. tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. ...................................... Sygn. akt: KIO 1214/19 Uzasadnienie Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo ...

Przykładowe fragmenty dla hasła jedz spółka cywilna

1   -   przez odwołujących oświadczeniu w formie JEDZ w części Il sekcji B J. K. — wspólnik spółki cywilnej działającej pod firmą MDA - Spółka Cywilna A. K. J. K. wskazała

2   -   podpisanego podpisem elektronicznym przez wspólnika spółki cywilnej - A. K., - Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - podpisanego podpisem elektronicznym przez wspólnika

3   -   do reprezentowania J. K., wspólnika spółki cywilnej działającej pod firmą MIDA - Spółka Cywilna A. K. J. K. W plikach JEDZ, podpisanych zarówno przez wspólnika A

+154 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28