Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-09-24, KIO 1748/19 premium

Sygn. akt: KIO 1748/19 WYROK z dnia 24 września 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 września 2019 r. przez wykonawcę D... S.A., ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Główną Policji, ul. Puławska 148/150, 02-642 Warszawa orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Komendzie Głównej Policji unieważnienie czynności wezwania z dnia 30 sierpnia 2019 r. wykonawcy D... S.A. do poprawienia lub uzupełnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. kosztami postępowania obciąża Komendę Główną Policji, ul. Puławska 148/150, 02-642 Warszawa i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę D... S.A., ul. (...), W. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-642 Warszawa na rzecz wykonawcy D... S.A., ul. (...), W. kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) poniesioną tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wyjaśnień

1   -   przejrzystości w związku z brakiem przywrócenia terminu do złożenia dokumentów oraz zmiany lub uzupełnienia

2   -   w chwili, gdy powziął informację o wezwaniu i upływie terminu do złożenia wyjaśnień, wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wyjaśnień, przedstawiając również dowody na okoliczność obiektywnego braku możliwości ich złożenia w wyznaczonym pierwotnie terminie. Zamawiający mimo to nie zajął

3   -   1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, co wykazał również w wyjaśnieniach złożonych w JEDZ. Odwołujący zwrócił jednak

+155 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28