Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-12, KIO 1179/19 premium

Sygn. akt KIO 1179/19 WYROK z dnia 12 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jan Kuzawiński Jolanta Markowska Protokolant: Rafał Komoń Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8, 17, 31 lipca i 6 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2019 r. przez wykonawcę: SUEZ Termika Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn przy udziale wykonawcy: Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o., ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: SUEZ Termika Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02- 981 Warszawa, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: SUEZ Termika Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa tytułem wpisu od odwołania, 2.2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz ...

Przykładowe fragmenty dla hasła doświadczenie zdobyte w konsorcjum

1   -   nie mógł powołać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, którego był liderem. Zamawiający, wobec

2   -   Budimex mógł powołać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, którego był liderem (pkt 16

3   -   nie pociąga za sobą konsekwencji w postaci dopuszczalności powoływania się przez jednego członka konsorcjum na doświadczenie zdobyte przez innego konsorcjanta w trakcie wykonywania wspólnego zamówienia, a

+1346 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28