Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-08-12, KIO 1179/19 premium

Sygn. akt KIO 1179/19 WYROK z dnia 12 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jan Kuzawiński Jolanta Markowska Protokolant: Rafał Komoń Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8, 17, 31 lipca i 6 sierpnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2019 r. przez wykonawcę: SUEZ Termika Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn przy udziale wykonawcy: Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o., ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: SUEZ Termika Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02- 981 Warszawa, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: SUEZ Termika Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa tytułem wpisu od odwołania, 2.2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz ...

Przykładowe fragmenty dla hasła ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku

1   -   była przez konsorcjum firm: Budimex S.A., Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxillares, S.A. z siedzibą w Barcelonie oraz Keppel Seghers Belgium NV z siedzibą w Willebroek, Belgia, które w dniu 31 sierpnia 2012 roku zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym LECH spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku na wykonanie ww. zamówienia w formule EPC pod klucz. Budimex S.A. był liderem tego konsorcjum, o

2   -   realizacji, przepływem informacji między podwykonawcami w granicach dostaw partnerów. 21. Doświadczenie związane z wykonaniem ww. zamówienia może więc stanowić w całości zasoby własne Budimex S.A., niezależnie od faktu, że roboty te wykonywane były w ramach konsorcjum z Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxillares, S.A. z siedzibą w Barcelonie oraz Keppel Seghers Belgium NV z siedzibą w Willebroek, Belgia. Jednocześnie Odwołujący podkreślił, że sytuacja Budimex S.A. jest w omawianym przypadku zgoła odmienna od sytuacji firmy Urbaser Environnement S.A. w związku z rzekomą realizacją projektu budowy spalarni w metropolii Aix-Marseille (zarzut 4

3   -   Espanola de Servicios Publicos Auxiliares, S.A. z siedzibą w Barcelonie, Hiszpania (członek konsorcjum); Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (lider konsorcjum). W § 3 ust. 1 umowy wskazano

+1578 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28