Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-09-19, KIO 1705/19

Sygn. akt KIO 1705/19 WYROK z dnia 19 września 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Monika Kawa-Ogorzałek Emil Kuriata Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie 17 września 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 2 września 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: C... S.A. z siedzibą w W. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi dotyczące systemu teleinformatycznego Centralna Baza Danych Cudzoziemców (numer postępowania 12/DI/PN/2019) prowadzonym przez zamawiającego: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców zgłaszających swoje przystąpienia do postępowania odwoławczego: A. S(1)... sp. z o.o. z siedzibą w G. - po stronie odwołującego B. S(2)... S.A. z siedzibą w W. - po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2) zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) - stanowiącą koszty...

Przykładowe fragmenty dla hasła utajnienie SIWZ

1   -   odwołania Zamawiający udostępnił Odwołującemu uzasadnienie utajnienia Koncepcji przez Sygnity, do czego

2   -   za takie stawki. Skoro uzasadnienie utajnienia wyjaśnień dotyczących ceny jest wystarczające

3   -   informacji. Wykonawca, który chce skutecznie utajnić informacje przedstawiane zamawiającemu w postępowaniu

+9 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28