Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2015-10-28, XXIV C 423/13 premium

Sygn. akt XXIV C 423/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Tyszka Protokolant: protokolant sądowy Marek Dobrogojski po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przeciwko Skarbowi Państwa - Centrum (...) sp. z o.o. w W. o stwierdzenie nieważności umów 1. oddala powództwo; 2. zasądza od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kwotę 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu; 3. zasądza od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz (...) sp. z o.o. w W. kwotę 7.217 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt XXIV C 423/13 UZASADNIENIE Pozwem z 22 kwietnia 2013 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w W. wniósł o: - stwierdzenie nieważności zawartych przez Skarb Państwa - Centrum (...) ( (...)) w (...) sp. z o.o. w W. ((...)) umów: a) z 9 maja 2008 roku, nr (...)/(...) w przedmiocie dostarczenia Oprogramowania Aplikacyjnego udostępniającego dane ze zbiorów (...) i (...), udzielenia licencji do Oprogramowania Aplikacyjnego oraz wykonania instalacji ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28