Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 2013-12-30, I C 285/13 premium

Sygn. akt I C 285/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2013r. SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM, w składzie: PRZEWODNICZĄCY: ANDRZEJ KORDOWSKI PROTOKOLANT : KATARZYNA MILEWSKA po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2013r. w Łomży na rozprawie, sprawy z powództwa Skarbu Państwa -Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w W. przeciwko Miastu Ł. i (...) S.A. w W. o stwierdzenie nieważności umowy I. stwierdza nieważność umowy nr (...) z dnia 8 sierpnia 2012r. zawartą pomiędzy Miastem Ł. i (...) S.A. w W. na dostawę samochodu marki S. (...); II. zasądza od pozwanych Miasta Ł. i (...) S.A. w W. solidarnie na rzecz powoda Skarbu Państwa -Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w W. kwotę 3.600 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu; III. nakazuje ściągnąć od pozwanych Miasta Ł. i (...) S.A. w W. solidarnie na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łomży kwotę 6.313,33 zł. tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu i wydatków wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa. Sygn. akt I C 285/13 UZASADNIENIE Powód - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wniósł pozew przeciwko Miastu Ł. oraz (...) Spółce Akcyjnej w W. domagając się unieważnienia umowy nr (...) z dnia 8 sierpnia 2012 r. na dostawę samochodu osobowego marki S. (...) zawartej pomiędzy stronami oraz zasądzenie od ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28