Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-30, KIO 1337/19 premium

Sygn. akt KIO 1337/19 WYROK z dnia 30 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Piotr Kozłowski Emil Kuriata Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lipca 2019 r. przez Odwołującego - wykonawcę P... S.A. z siedzibą w W., w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania o zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług zorganizowanego, współdzielonego użytkowania pojazdów samochodowych "carsharing" na terenie m. st. Warszawy, podjętej 5 lipca 2019 r. 2. Oddala odwołanie w pozostałym zakresie. 3. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 3.2. zasądza od ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28