Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-09-11, KIO 1680/19 premium

Sygn. akt KIO 1680/19 WYROK z dnia 11 września 2019r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 10 września 2019r. odwołania wniesionego w dniu 29 sierpnia 2019r. wniesionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum firm B(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w W., (...) i Ł. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą B(2)... Ł. Z. z siedzibą w Ż., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Uniwersytet Morski w Gdyni z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 81-87 orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzyć czynność badania i oceny ofert, w tym nakazuje zamawiającemu wezwać wykonawcę S. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firma S... S. P. z siedzibą we W. ul. (...) w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia wykazu osób o osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do projektowania bez ograniczeń, przy czym odwołując się do wyroku ESAPROJEKT zamawiający powinien zwrócić uwagę wykonawcy, że wykazał się ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28