Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-05, KIO 1150/19

Sygn. akt: KIO 1150/19 WYROK z dnia 5 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Aneta Mlącka Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 czerwca 2019 r. przez Odwołującego: BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni przy udziale wykonawcy: AARFLEFF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wykluczenie z postępowania wykonawcy AARFLEFF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

1   -   wzywania i działania poprzez "wyjaśnianie do skutku", dokonując wyłącznie wyliczenia ilości pism kierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy. Takie mylne rozumienie zasady jednokrotności wzywania sprowadzałoby się do faktycznej jednokrotnej możliwości wystosowania do wykonawcy pisma wzywającego do uzupełnienia brakujących lub nieprawidłowych dokumentów. Jednokrotność zaś oznacza brak możliwości ponownego wzywania do uzupełniania tego samego konkretnego dokumentu. Jeśli zatem Zamawiający w każdym z wezwań wzywał do uzupełniania innych dokumentów, to nie naruszył zasady jednokrotności wezwania. Nawet jednak gdyby przyjąć, zgodnie

2   -   Pzp - w kontekście ww. zasady jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów - należy zatem dokonywać w odniesieniu do konkretnych okoliczności danej sprawy, kierując

3   -   w związku z niezachowaniem zasady jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów i zaniechaniem wykluczenia Przystępującego z

+239 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28