Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-07-17, KIO 1276/19 premium

Sygn. akt: KIO 1276/19 WYROK z dnia 17 lipca 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Paweł Trojan Agnieszka Trojanowska Protokolant: Norbert Sierakowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2019 roku przez wykonawcę M. P.[1] oraz M. P.[2], wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej działającą pod firmą: P... s.c. z siedzibą w R. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Łodzi z siedzibą w Łodzi orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z postępowania oraz ponowienie czynności badania i oceny ofert w postępowaniu z uwzględnieniem oferty Odwołującego w częściach 2 i 4 zamówienia, 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Łodzi z siedzibą w Łodzi i: a) zalicza w poczet kosztów ...

Przykładowe fragmenty dla hasła JEDZ podział zamówienia na części

1   -   że nie ma konieczności składania JEDZ oddzielnie dla każdej części zamówienia. Zamawiający nie kwestionował także na żadnym etapie weryfikacji treści oferty

2   -   udziału. Brak wskazania w oświadczeniu JEDZ części zamówienia, na które składana jest oferta może

3   -   jednak całokształt dokumentów składających się na treść oferty pozwalał Zamawiającemu na ustalenie właściwej treści złożonej oferty, to jest ustalenie na które części zamówienia Odwołujący ofertę składa. Tym samym uchybienie JEDZ ma wymiar formalny, co do

+128 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28